Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Изградба на Хидројаловиште бр. 4 во Рудник Саса

Инвеститор: Рудник САСА – Подизведувачи на: СТРАБАГ АГ – Подружница Скопје.
Вредност: 45.000.000,00 денари со ДДВ.
Време на изведба: 2017/2018 година.

Карактеристики:

Машински ископ: 53.120 м3.
Машински ископ со минирање: 20.600 м3.
Машински ископ со транспорт: 49.100 м3.
Изработка на насипи: 25.324 м3.
Ископ на подобрен материјал и изработка на насип на брана со набивање во слоеви: 46.000 м3.

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик