Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион – Фаза 3

Вредност на договорот: 11.540.592,00 денари со ДДВ.
Инвеститор: Центар за развој на Североисточен Плански Регион.
Време на изведба: 2018-2019 година.
ДЕЛ 1 – Реконструкција на локален пат за н.м. Конопница од км 1+327,92 до км 1+638,68 и Изградба на локален пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 во Општина Крива Паланка.
ДЕЛ 2 – Изградба на дел од локален пат во с. Опила од км 1+250 до км 2+000 во Општина Ранковце.
ДЕЛ 3 – Реконструкција на главниот влез во Кратово, ул. Св. Ѓорѓи Кратовски во Општина Кратово.

Карактеристики:

Вкупна должина: 1.930 м.
Ископ: 3.510 м3.
Тампон: 2.050 м3.
Асфалтирана површина: 8.607 м2.

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик