Author: david

Reconstruction of road to Monastery St. Joakim Osogovski - Kriva Palanka

Инвеститор: Центар за развој на Третиот Североисточен Регион – Куманово.Вредност на проектот: 15.928.000 денари.Време на изведба: Февруари – Мај 2020 година.Должина на патот: 2,7км.Асфалтирана површина: 13.000 м2.Наместени рабници: 2.500м.

Construction of Lazar Stoimenov Street in Orizari - Kochani

Инвеститор: Општина Кочани. Вредност на договорот: 6.054.656,80 денари без ДДВ. Време на изведба: 2019 година. Карактеристики: Должина: 718 м. Ископ: 2.820 м3. Тампонски слој: 1.800 м3. Бетонски рабници: 1.390 м. Асфалтирана повшрина: (2 слоја): 8.080 м2.

Construction of a trade and business facility in n. Babi - Shtip

Инвеститор: КИТ – ГО Штип. Вредност на договорот: 5.806.410,00 ден. Време на изведба: 2019 година. Карактеристики: Ископ: 9.130 м3. Вгаредн бетон: 780 м3. Вградена арматура: 34.600 кг. Тампонски слој: 1.000 м3. Асфалтирана површина: 4.300 м2.

Construction of Tailings Pond no. 4 in Mine Sasa

Инвеститор: Рудник САСА – Подизведувачи на: СТРАБАГ АГ – Подружница Скопје. Вредност: 45.000.000,00 денари со ДДВ. Време на изведба: 2017/2018 година. Карактеристики: Машински ископ: 53.120 м3. Машински ископ со минирање: 20.600 м3. Машински ископ со транспорт: 49.100 м3. Изработка на насипи: 25.324 м3. Ископ на подобрен материјал и изработка на насип на брана со набивање […]

Construction of a multi-story garage on st. JNA Boulevard in Shtip

Инвеститор: КИТ-ГО Дооел Штип. Вредност на договорот: 10.495.088,00 ден без ДДВ. Време на изведба: 2017 година. Карактеристики: Ископ: 7.380 м3. Вграден бетон: 2.200 м3. Вградена арматура: 48.000 кг. Асфалтирана површина: 1.840 м2.

Construction of street Industriska in M.Kamenica

Инвеститор: Општина Мкаедноска. Време на изведба: 2016 година. Вредност на договорот: 13.500.000,00 ден со ДДВ. Карактеристики: Должина: 420 м. Ископ: 1.420 м3. Тампонски слој: 800 м3. Бетон во Потпорни зидови: 270 м3. Бетон во Плочаст пропуст: 50 м3. Арматура: 13.500 кг. Атмосверска канализација: 250 м2. Тротоар од павер елементи: 722 м2. Бетонски рабници: 808 м. […]

Construction of local road R519-village Jasterbnik and local road village Polaki - Excursion place Ponikva 1 part

Инвеститор: Општина Кочани. Вредност на договорите: 19.450.000,00 ден со ДДВ. Време на реализација: 2016 година. Карактеристики: Должина: 2.200 м. Машински ископ: 7.950 м3. Тампонски слој: 6.500 м3. Асфалтирана површина: 9.500 м2. Бетонски рабници: 2.200 м.

Industriska, Kochani 2300
Monday - Saturday: 7:00-18:00
en_GBEnglish (UK)