Construction of streets Gjorche Petrov and Pirinska in Kochani

Инвеститор: Светска Банка – Подизведувачи за ДПТУ ,,Еуро Инг,, Гевгелија. Вредност на договорот: 13.452.745,00 ден. Време на изведба: 2015/2016 година. Карактеристики: Долижина на улиците: 900 м. Широк машински ископ: 2150 м3. Тампон од дробен камен: 1000 м3. Асфалтирана површина: 5100 м3. Бетонски рабници: 1900 м. Бетон во потпорни ѕидови: 135 м3 бетон. Вградена арматура во […]

Construction of a bicycle-pedestrian path on Berovo Lake

Инвеститор: Министерство за транспорт и врски. Време на изведба: 2014 година. Вредност на договорот: 16.000.000,00 денари. Карактеристики: Должина: 1.680 м. Површина пополочена со камен: 4.800 м2. Рабници: 3.200 м.

Improving the conditions for rural development, tourism development and mobility in the Northeast Planning Region - Phase 3

Вредност на договорот: 11.540.592,00 денари со ДДВ. Инвеститор: Центар за развој на Североисточен Плански Регион. Време на изведба: 2018-2019 година. ДЕЛ 1 – Реконструкција на локален пат за н.м. Конопница од км 1+327,92 до км 1+638,68 и Изградба на локален пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 во Општина Крива Паланка. ДЕЛ […]

Industriska, Kochani 2300
Monday - Saturday: 7:00-18:00
en_GBEnglish (UK)